Koncept

 

Innovation Tank je občanské sdružení zaměřené na implementaci inovací pro společnost.

Náš koncept je založen na těchto předpokladech:

 1. Současná společnost se potýká s širokou škálou sociálních, ekologických a ekonomických problémů. Tyto problémy jsou komplexní a jejich řešení musí tuto komplexnost odrážet.
 2. Řešení mohou být objevena a implementována použitím sociálních inovací ve velkém rozsahu.
 3. Komplexní management těchto inovací vyžaduje zapojení subjektů z různých oblastí.
 4. Kreativita, otevřené sdílení a spolupráce tvoří základy inovativního procesu.
 5. Neustálý a intenzivní výzkum a realizace prototypů jsou nezbytné.
 6. Škálování, šíření a udržování inovací vyžaduje rámcovou podporu.
 7. Různorodost a otevřenost musí být podporovány.
 8. Inovátoři by měli mít zajištěn rozsáhlý přístup ke zdrojům.
 9. Je třeba podporovat kreativní podnikatelské aktivity.

 

Innovation Tank is civic organization driving change in the field of social innovation.

Our concept is based on following premises:

 1. Current society is facing wide range of social, ecological and economic problems. These problems are complex and solutions have to reflect this complexity.
 2. Solutions can be discovered and implemented by using social innovation on large scale
 3. Management of complexity demands engagement of multiple stakeholders
 4. Creativity, open sharing and collaboration are keys to innovative processes
 5. Constant and intense research & prototyping is necessary
 6. Scaling, diffusing and sustaining innovation needs facilitation
 7. Diversity and open-ness need to be promoted
 8. Innovators should be widely granted access to resources
 9. Imaginative and enterprising initiatives need to be fostered